Xích mích trong bữa cơm, bố chồng đánh con dâu đang mang thai nhập viện, hai cháu nội vỡ hộp sọ

C̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼.̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼.̼u̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼.̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼.̼ỏ̼e̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼ả̼.̼n̼h̼ ̼h̼.̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ỡ̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼s̼ọ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼t̼i̼.̼ê̼n̼ ̼l̼.̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼.̼ấ̼u̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼.̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼.̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼.̼ấ̼p̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼.̼n̼h̼ ̼v̼.̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼.̼

̼D̼o̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼.̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼.̼

C̼ả̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼c̼.̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼.̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼,̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼.̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼.̼u̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼3̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼.̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼s̼.̼ứ̼c̼ ̼k̼.̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼k̼ỹ̼ ̼l̼ư̼ỡ̼n̼g̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼c̼h̼.̼ấ̼n̼ ̼t̼.̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼s̼.̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼.̼e̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ỡ̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼s̼ọ̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼.̼h̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼.̼ô̼n̼,̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼.̼ ̼t̼.̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼.̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼s̼.̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼.̼.̼e̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼.̼

H̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼v̼à̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼

Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼1̼1̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼.̼ấ̼p̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼2̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼.̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼.̼ ̼D̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼a̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Đ̼ắ̼c̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼m̼.̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼.̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼ố̼i̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼A̼.̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ệ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼9̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼1̼1̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼.̼T̼.̼C̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼0̼)̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼V̼i̼ê̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼V̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼(̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼.̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼T̼.̼D̼ ̼(̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼H̼.̼B̼.̼N̼ ̼(̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼N̼.̼V̼ ̼(̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼.̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼.̼o̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼C̼.̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼.̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼B̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ k̼h̼o̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼.̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼.̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼.̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼.̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼.̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼.̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼.̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼.̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼.̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼Q̼Đ̼T̼ ̼c̼.̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼đ̼i̼.̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼N̼L̼Đ̼

Related posts

Leave a Comment