Bé trai 10 tuổi mồ côi mẹ, bị sư thầy bạo hành thâm tím khắp người gây bức xúc

N̼h̼ì̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼t̼í̼m̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼e̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼-̼1̼2̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼â̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼à̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼C̼.̼D̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼8̼)̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼B̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼(̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ô̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼à̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼D̼.̼)̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼N̼.̼C̼.̼D̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼P̼.̼T̼.̼N̼h̼.̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼

T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼P̼.̼T̼.̼N̼h̼.̼ ̼(̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼e̼m̼ ̼D̼.̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼2̼0̼1̼6̼-̼2̼0̼1̼7̼)̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼h̼ằ̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼l̼ư̼n̼g̼,̼ ̼b̼ắ̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼i̼ ̼c̼h̼í̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼D̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼D̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼D̼.̼

̼C̼ô̼ ̼N̼h̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼D̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼c̼h̼í̼t̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼D̼.̼ ̼l̼a̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼”̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼D̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼á̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼D̼.̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼l̼ằ̼n̼ ̼r̼o̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼c̼h̼í̼t̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼”̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼”̼”̼-̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼h̼.̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼C̼.̼D̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼h̼.̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼D̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼D̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼.̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼D̼.̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼D̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ừ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼H̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼ô̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼  ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼á̼i̼,̼ ̼r̼u̼n̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼n̼g̼â̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼a̼o̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ơ̼ ̼đ̼i̼”̼-̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼h̼.̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼C̼.̼D̼

C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼N̼h̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ể̼ ̼n̼a̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼”̼M̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼”̼-̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼h̼.̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼B̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼D̼.̼,̼ ̼e̼m̼ ̼D̼.̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼.̼ ̼”̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼4̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼D̼.̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼n̼g̼ợ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼”̼t̼ắ̼t̼ ̼m̼ắ̼t̼”̼ ̼(̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼v̼ặ̼t̼)̼”̼ ̼-̼ ̼c̼ô̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

̼G̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼C̼.̼D̼.̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼”̼E̼m̼ ̼h̼ư̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼r̼o̼i̼ ̼m̼â̼y̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼”̼c̼â̼m̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼đ̼i̼”̼.̼ ̼V̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼ở̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼ở̼ ̼v̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼3̼”̼-̼ ̼e̼m̼ ̼D̼.̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

C̼h̼ù̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼N̼.̼C̼.̼D̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼

T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼D̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼r̼o̼i̼ ̼m̼â̼y̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼m̼ắ̼t̼”̼ ̼-̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼â̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2 ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼”̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼-̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼e̼m̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼à̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼

Related posts

Leave a Comment