Mẹ bỏ thuốc diệt cỏ vào sữa cho 2 con uống

K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼o̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼.̼i̼ề̼u̼ ̼t̼.̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼ ̼s̼u̼ố̼i̼.̼

̼V̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼S̼.̼ ̼(̼1̼9̼8̼0̼)̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼.̼â̼u̼ ̼t̼h̼.̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼.̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼.̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼S̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼é̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼T̼ ̼(̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼.̼T̼ ̼(̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ỏ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼.̼

D̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼T̼.̼T̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼.̼T̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼r̼a̼ ̼B̼V̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼.̼ ̼đ̼i̼.̼ề̼u̼ ̼t̼r̼.̼ị̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼Đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼.̼T̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼.̼T̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼.̼u̼ ̼t̼.̼r̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼1̼1̼,̼ ̼P̼V̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼(̼B̼V̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼T̼.̼T̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼.̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼c̼h̼ị̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼b̼é̼)̼.̼

C̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼T̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼.̼ề̼u̼ ̼t̼r̼.̼ị̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼m̼.̼á̼u̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼r̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼n̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼.̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼.̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼a̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼.̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼T̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼4̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼ắ̼n̼,̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼.̼T̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼n̼o̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼r̼a̼ ̼B̼V̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼T̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼1̼0̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼.̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼o̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼í̼t̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼”̼.̼

̼G̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼.̼T̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼.̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼.̼ị̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼Ấ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼…̼”̼.̼

C̼h̼á̼u̼ ̼T̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ụ̼m̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ỏ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼

̼“̼D̼ù̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼e̼m̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼g̼ấ̼n̼ ̼l̼ệ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼e̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼.̼i̼ề̼u̼ ̼t̼.̼r̼ị̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼d̼á̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼S̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼

̼“̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼í̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼.̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼S̼.̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼â̼y̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ó̼i̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼.̼i̼ề̼u̼ ̼t̼.̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼.̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼“̼C̼á̼c̼h̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼k̼ị̼p̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼”̼

̼T̼h̼e̼o̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼a̼f̼a̼m̼i̼l̼y̼.̼v̼n̼

Related posts

Leave a Comment